Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

179 166개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

54 344 930명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 24146232
Chrome Firefox 4144770
IE/Edge Chrome 4013604
Firefox Firefox 2745139
IE/Edge Firefox 2313185
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 745296
Chrome Opera 664793
Safari Safari 573655
Safari Firefox 506948
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 410575
IE/Edge Opera 370901
Opera Opera 247753
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 95516
Firefox Opera 89890
Opera Chrome 83906
Opera Firefox 81078
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26783
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11830
Firefox Safari 11006