Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

150207 sites are using this notification

36707639 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 13711930
IE/Edge Chrome 3218287
Chrome Firefox 2921245
Firefox Firefox 2090434
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2011020
Chrome Opera 618212
Safari Chrome 615737
Safari Firefox 448485
Other Chrome 411800
Safari Safari 405074
IE/Edge Opera 335853
Firefox Chrome 327771
Opera Opera 211038
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90749
Firefox Opera 77736
Opera Firefox 68072
Opera Chrome 64007
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11783
Firefox Safari 10994