Browser-Update.org

Një nismë nga sajte për të informuar përdoruesit të përditësojnë shfletuesit e tyre

Personalizojeni dhe testojeni

Testoni skriptin

Nëse e hapni sajtin tuaj me #test-bu shtuar në fund të url-së, shtylla do të shfaqet gjithmonë. Shembull: http://browser-update.org/#test-bu. Sigurohuni të ringarkoni faqen, duke e hapur URL-në në një skedë të re të shfletuesit.

Append #ignorecookie-bu to test the detection. This will only show the bar in browsers configured to be outdated. It will ignore the cookie set to show the notification only once a day and show the notification every time you load the page.

Parametra

Skriptit mund t’i jepen këto parametra:

$buoop = {
  notify: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22}, 
  // Përcakton version shfletuesi për njoftim. Numrat negativë tregojnë se sa versione mbrapa versionit të tanishëm të shkojë njoftimi.
 
  // f:22 ---> Firefox <= 22
  // c:-5 ---> Chrome <= 35 if current Chrome version is 40.
    // more info

  reminder: 24,         
  // pas sa orësh duhet të rishfaqet mesazhi
  // 0 = shfaqe gjatë tërë kohës

  reminderClosed: 150,      
  // nëse përdoruesi e mbyll shprehimisht mesazhin, ai rishfaqet pas x orësh

  onshow: function(infos){},   
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // Funksione callback pasi njoftimi të jetë shfaqur / klikuar / mbyllur

  l: false,            
  // cakton një gjuhë të fiksuar për mesazhin, p.sh. "en". Kjo anashkalon pikasjen parazgjedhje.

  test: false,          
  // true = shfaqe shtyllën (e testimeve) përherë

  text: "",            
  // tekst vetjak njoftimesh (html)
  // Shprehja {brow_name} do të zëvendësohet me emrin e shfletuesit, {up_but} me lëndën e etiketës për lidhje përditësimi dhe {ignore_but} me lëndë për lidhjen e shpërfilljeve.
  // Shembull: Shfletuesi juaj, {brow_name}, është shumë i vjetër: <a{up_but}>update</a> ose <a{ignore_but}>ignore</a>.

  text_xx: "",          
  // tekst vetjak njoftimesh për gjuhën "xx"
                 
  // p.sh. text_de për gjermanishten dhe text_it për italishten

  newwindow: true,        
  // hape lidhjen në një dritare/skedë të re

  url: null,           
  // URL-ja ku shkohet pasi klikohet njoftimi

  noclose:false,         
  // Mos shfaq butonin "shpërfille" për mbyllje të njoftimit

  nomessage: false,        
  // Mos shfaq ndonjë mesazh nëse shfletuesi është i vjetruar, thjesht thirr funksionin onshow callback

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js", 
  // URL-ja ku gjendet programthi që shfaq njoftimin. Ky ngarkohet vetëm nëse përdoruesi ka faktikisht një shfletues të vjetruar.

  container: document.body, 
  // Element DOM ku do të injektohet njoftimi.

  style: "top"
  // The position where the notification should be shown. Available options are:"top", "bottom", "corner"

  no_permanent_hide: false
  // Do not give the user the option to permanently hide the notification

  api: xxx            
  // Ky është versioni i API-t browser-update për t’u përdorur. Ju lutemi, mos e hiqni.

};

Ndryshoni stilin

Nga njoftimi aplikohen rregullat CSS vijuese. Mund t’i anashkaloni ato në CSS-në tuaj. Për ta bërë këtë, ju duhet të shtoni ca më tepër veçanësi te css-rules: p.sh. body .buorg {font-size:20px}

.buorg {
  background-position: 8px 17px; 
  position:absolute;
  position:fixed;
  z-index:111111;  
  width:100%; 
  top:0px; 
  left:0px;  
  border-bottom:1px solid #A29330;  
  text-align:left; 
  cursor:pointer;    
  background-color: #fff8ea;  
  font: 17px Calibri,Helvetica,Arial,sans-serif;  
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
}
.buorg div { 
  padding: 11px 12px 11px 30px; 
  line-height: 1.7em; 
}
.buorg div a,.buorg div a:visited { 
  text-indent: 0; 
  color: #fff;  
  text-decoration: none;  
  box-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,0.4);  
  padding: 1px 10px;  
  border-radius: 4px;  
  font-weight: normal;  
  background: #5ab400;  
  white-space: nowrap;  
  margin: 0 2px; display: inline-block;
}

#buorgig{ 
  background-color: #edbc68;
}

@media only screen and (max-width: 700px){
.buorg div { 
  padding:5px 12px 5px 9px; 
  text-indent: 22px;
  line-height: 1.3em;
}
.buorg {
  background-position: 9px 8px;}
}