Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주고자하는 웹사이트들의 운동

통계

127391개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

26634400명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

From To
Chrome Chrome 8598589
IE/Edge Chrome 2863913
IE/Edge IE/Edge 2056538
Chrome Firefox 1946848
IE/Edge Firefox 1826570
Firefox Firefox 1717258
Chrome Opera 582387
Safari Chrome 507261
Other Chrome 411800
Safari Firefox 390037
Safari Safari 319290
IE/Edge Opera 303135
Firefox Chrome 258082
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 179627
Other Opera 101477
Safari Opera 85824
Firefox Opera 66460
Opera Firefox 56118
Opera Chrome 51497
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11772
Firefox Safari 10991